az ügyvéd Dr. Barnóczki Csaba - Bemutatkozás
  • kép1


Dr. Barnóczki Csaba ügyvéd vagyok.

Az ügyvédi irodám, Budapest tömegközlekedési csomópontjában, a 4-es, 6-os villamos, az új 4-es metró Rákóczi téri megállójával szemben található.

1995. évtől kezdődően, több éves szakmai, gyakorlati tapasztalattal rendelkezem számos jogterületen.

A klasszikus ügyvédi tevékenység  mellett, magánszemélyek, gazdálkodó és egyéb szervezetek részére, eseti vagy tartós megbízás alapján, peres és peren kívüli képviseletet látok el.

Az ügyvédi tevékenységem során érintett szakterületek a polgári és gazdasági jog, az ingatlanjog, a cégjog és társasági jog, a munkajog, az öröklési jog és a családjog.

A honlapom alapján, az ügyvédi irodám szakterületeivel és ügyvédi szolgáltatásaimmal kapcsolatosan minden lényeges információt megtudhat, melyek megismeréséhez a fenti menüpontok nyújtanak segítséget.

Dr. Barnóczki Csaba
ügyvéd

  


A www.azügyvéd.hu honlapot Dr. Barnóczki Csaba ügyvéd, az Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján megtalálhatóak az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt.

www.magyarugyvedikamara.hu

 


 

Ügyvédi irodám által kínált ügyvédi szolgáltatások:


Jogi tanácsadás

Az ügyvédi irodám vállalja minden jogi megfontolást igénylő kérdésben a jogi tanácsadást.

A személyes konzultáció során - az eset körülményeit figyelembe véve - az ügyfél minden lényeges kérést érintően, korrekt tájékoztatást kap illetve az ügyfél számára ismertetésre kerülnek a lehetőségei és az ügy megoldásához szükségessé váló lépései.

Az ügyvédi szolgáltatás annálAjánlatos az ügyfelek számára, ha még a jogi ügyek kezdő stádiumában igénybe veszik a szolgáltatást annak érdekében, hogy tisztában legyenek jogaikkal.

Az Online Jogi Tanácsadás ingyenesen elérhető a honlapomat felkereső ügyfelek részére. Az online tanácsadás az adott ügy teljes ismerete nélkül, a rendelkezésemre bocsátott információk alapján történik, ezért felelősséget nem tudok vállalni a jogi tanácsért, mely az ügyfelek számára csak tájékoztató jellegű. Teljes körű jogi tanácsadás személyes konzultáció alapján történik.

 

Okiratszerkesztés és ellenjegyzés

Minden jogi vonatkozású okirat megszerkesztése és ellenjegyzése.

Az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd azt igazolja, hogy a szerződés az ügyfelek akaratának, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően készítette el és a szerződő felek a szerződést, saját kezűleg írták alá

Az ügyvéd nem ellenjegyezhet olyan okiratot, amit nem ő szerkesztett, vagy amit nem előtte írtak alá.

 

Letétkezelés

Az ügyvédi irodámban lehetőség van az 1998. évi XI. törvény szerinti esetekben, készpénz vagy értéktárgy letétbe helyezésére. A letétbe helyezés letéti szerződés megkötése alapján történik, mely szerződés magába foglalja a letétkezelés lényeges pontjait.

 

Tulajdoni lap lekérés

Az ügyvédi irodámban lehetősége van hiteles, és nem hiteles tulajdoni lapok lehívására.

 

Elektronikus aláírás

Dr. Barnóczki Csaba ügyvéd rendelkezem minősített elektronikus aláírással.

 

Képviselet

Ügyvédi tevékenységemmel magánszemélyek, gazdasági és egyéb társaságok részére nyújtok jogi szolgáltatást. Jogi szolgáltatásom keretében - meghatalmazás alapján - bíróságok, hatóságok vagy 3. személyek előtti képviselet ellátása történik az ügyféllel megkötött megbízási szerződés tartalma szerint.

A képviselet lehet eseti jellegű, mely egy konkrét ügy ellátását jelenti vagy tartós megbízás, amikor teljes körű jogi szolgáltatás nyújtása történik, meghatározott időtartamon belül.


 

ÜGYVÉDI SZAKTERÜLETEIM:

 

Polgári és gazdasági jog

 

Az  Iroda vállalja a polgári és gazdasági jogokhoz kapcsolódó jogviták, szavatossági és jótállási, kártérítési ügyek ügyintézését illetve szerződésszegés esetén a megfelelő intézkedések megtételét.

 

 

Ingatlanjog

 

Az Ügyvédi Iroda vállalja a lakás és egyéb ingatlanok átruházásához kapcsolódó szerződések, okiratok elkészítését illetve az Ügyvédi Iroda első jogi konzultációtól kezdve az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig teljes körű szolgáltatást tesz lehetővé.

- Ingatlanjogi tanácsadás, az ingatlanhoz kapcsolódó jogi ügyek felülvizsgálata

- Az ingatlanokhoz kapcsolódó adótanácsadás és illeték-tanácsadás

- Telekalakítási eljárások lefolytatása

- Ingatlan-nyilvántartási eljárásokban képviselet

- Vagyoni jogokra vonatkozó szerződések elkészítése

- Földhivatali ügyintézés

- Ingatlanok átminősítés

- Ingatlanokkal kapcsolatos birtokviták vagy birtokláshoz kapcsolódó jogügyek

- Közös tulajdonban lévő ingatlanokhoz kapcsolódó jogügyek, jogviták

- Kezelői jog, használati jog, szolgalmi jog, tartási jog, vételi jog, zálogjogok bejegyzése illetve törlése

 

 

 

Cégjog, társasági jog

 

Az Ügyvédi Iroda vállalja az alábbi cégjoghoz és társasági joghoz kapcsolódó jogi szolgáltatásokat:

 

- Gazdasági társaságok alapítása (Kft., Kkt., Bt., Rt. valamint Szövetkezet alapítása), alapító okiratának és társasági  szerződésének elkészítése, majd ügyvédi ellenjegyzése

- E-cégeljárás és az ahhoz kapcsolódó bejegyzési, változásbejegyzési eljárások. Az Ügyvédi Iroda rendelkezik minősített elektronikus aláírással

- A gazdasági társaságok átalakítása és megszűntetése

- Cégbírósági eljárások során jogi képviselet

- Végelszámoláshoz, csődeljáráshoz és felszámoláshoz kapcsolódó jogi tanácsadás

- Összeolvadás, szétválás, kiválás lefolytatása

- Ügyrendek készítése

- Hatályon kívül helyezési- érvénytelenségi perek

- Határozat bírósági felülvizsgálata

- Hitelezői választmány létrehozása, működtetése

 

 

Munkajog

 

Az Ügyvédi Iroda vállalja a munkavállalók és társaságok számára munkajogi kérdésekben történő jogi tanácsadást.

- Munkaviszony létesítése, módosítása és a megszűntetéséhez kapcsolódó okiratok elkészítése illetve az ebből eredő viták rendezése

- Munkaügyi perekben jogi képviselet

- Kártérítési ügyekkel kapcsolatban jogi tanácsadás és képviselet

- Csoportos létszámleépítés

- Tanulmányi szerződések elkészítése

- Munkaerő-kölcsönzés

- Kollektív-szerződés

- Belső szabályzatok elkészítése

- Szakszervezetekkel, üzemi tanács működésével kapcsolatos eljárások

- Peres és peren kívüli ügyvédi képviselet

 

 

Öröklési jog

 

- Végrendeletek elkészítése

- Öröklési és lemondási szerződések elkészítése

- Hagyatéki eljárásban jogi tanácsadás és ügyvédi képviselet

- Tartási és életjáradéki szerződések elkészítése

- Jogi tanácsadás öröklésjogi kérdésekben

 

 

Családjog

 

- Házassági, élettársi szerződés és házassági, élettársi vagyonjogi szerződés készítése

- Házasság felbontása

- Bíróság előtti peres képviselet

- Gyámhivatalban történő jogi képviselet cselekvőképességet érintő ügyekben

- Lakáshasználat, gyermek vagy házastársi tartás, kapcsolattartás rendezése

- Jogi tanácsadás családjogi kérdésekben

 

 

Pénzügyi jog

 

Kölcsön-, tagi kölcsön-, engedményezési-, lízing-, szerződések, tartozásátvállaló, tartozáselismerő nyilatkozatok, fizetési könnyítés iránti, valamint részletfizetési, halasztási kérelmek elkészítése.

 

 

Közigazgatási jog

 

Közigazgatási hatósági eljárásban való jogi képviselet és közigazgatási hatósági ügyekben jogi tanácsadás.

Hatósági, közigazgatási határozatokkal (adó-járulék, építésügy, ingatlanügy, egyéb nyilvántartást vezető hatóság határozata) szemben bírósági felülvizsgálata iránti (közigazgatási) perben való jogi képviselet ellátása.


 

 DR BARNÓCZKI CSABA ÜGYVÉD

 

Kapcsolat Ügyvédi szolgáltatás Szakterület Kapcsolatfelvétel
Minden jog fenntartva! Design by Open Media Communications