az ügyvéd Dr. Barnóczki Csaba - Szakterület
  • kép1

az ügyvéd Dr. Barnóczki Csaba - Szakterület

 

 

ÜGYVÉDI SZAKTERÜLETEIM:

 
 
 
Polgári és gazdasági jog
 
Az  ügyvédi irodám vállalja polgári és gazdasági jogokhoz kapcsolódó jogviták lebonyolítását, ezen ügyekhez kapcsolódó teljes körű jogi képviselet ellátását:

- Polgári jogi szerződések - adásvételiajándékozási, csereszerződések, bérleti és használati jogot biztosító szerződések stb. - készítése, módosítása, megtámadása, illetve ellenjegyzése 

- Szerződési biztosítékok /zálogjog, kezesség/ létesítése

- Szerződésszegés következményeinek érvényesítése

- Szövetkezet, alapítvány, társadalmi szervezet, társasház, pjt, építőközösség létesítése, létesítő okiratának módosítása, ezen szervezetek jogi képviselete

- Kártérítés érvényesítése

- Személyhez, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok érvényesítése

- Birtokvédelmi eljárások lefolytatása

- Biztosítás

 
 
Ingatlanjog
 
Az ügyvédi irodám vállalja a lakás és egyéb ingatlanok átruházásához, használatához kapcsolódó szerződések, okiratok elkészítését, módosítását, szerződések felbontását, megszüntetését illetve az ügyvédi Irodám az első jogi konzultációtól kezdve az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig, teljes körű jogi szolgáltatást biztosít az ügyfelek számára:
 
- Ingatlanjogi tanácsadás, az ingatlanhoz kapcsolódó jogi ügyek felülvizsgálata
- Az ingatlanokhoz kapcsolódó adó és illeték-tanácsadás
- Telekalakítási eljárások lefolytatása
- Ingatlan-nyilvántartási eljárásokban teljes körű jogi képviselet
- Vagyoni jogokra (haszonélvezet, használat) vonatkozó szerződések elkészítése, módosítása
- Földhivatali ügyintézés
- Ingatlanok átminősítési eljárásának lebonyolítása
- Ingatlanokkal kapcsolatos birtokviták vagy birtokláshoz kapcsolódó jogügyek intézése
- Közös tulajdonban lévő ingatlanokhoz kapcsolódó jogügyek, jogviták lefolytatása
- Kezelői jog, használati jog, szolgalmi jog, tartási jog, vételi jog, zálogjogok ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése illetve töröltetése
 
 
 
Cégjog, társasági jog
 
Az ügyvédi irodám vállalja az alábbi cégeljáráshoz és társasági joghoz kapcsolódó jogi szolgáltatásokat:
 
- Gazdasági társaságok alapítása (Kft., Kkt., Bt., Rt. valamint Szövetkezet alapítása), alapító okiratának és társasági  szerződésének elkészítése, módosítása, ügyvédi ellenjegyzése
- E-cégeljárás és az ahhoz kapcsolódó bejegyzési, változásbejegyzési eljárások lefolytatása. Az ügyvédi irodám rendelkezik minősített elektronikus aláírással
- A gazdasági társaságok átalakítása és megszűntetése
- Legfőbb szerv határozatának bírósági felülvizsgálata
- Cégbírósági eljárások során jogi képviselet biztosítása
- Végelszámoláshoz, csődeljáráshoz és felszámoláshoz kapcsolódó jogi tanácsadá, eljárási képviselet. Végelszámolási eljárás lefolytatása a cég törléséig. Csődegyezség létrehozása. Felszámolási eljárás kezdeményezése, hitelezői választmány létrehozása, működtetése.
- Összeolvadás, szétválás, kiválás lefolytatása
- Ügyrendek készítése
- Hatályon kívül helyezési- érvénytelenségi perekben kélpviselet ellátása
 
 
 
Munkajog
 
Az ügyvédi irodám vállalja a munkavállalók vagy a munkáltatók számára munkajogi kérdésekben történő jogi tanácsadást:
 
- Munkaviszony létesítése, módosítása és a megszűntetéséhez kapcsolódó okiratok elkészítése illetve az ebből eredő viták rendezése
- Munkaügyi perekben jogi képviselet
- Kártérítési ügyekkel kapcsolatban jogi tanácsadás és képviselet. Közvetlen kártérítésre kötelezési eljárás lefolytatása
- Csoportos létszámleépítés bonyolítása
- Tanulmányi szerződések elkészítése
- Munkaerő-kölcsönzés
- Kollektív-szerződés készítése, módosítása
- Belső szabályzatok, SZMSZ elkészítése
- Szakszervezetekkel, üzemi tanács működésével kapcsolatos eljárások
 
 
 
Öröklési jog
 
- Végrendeletek elkészítése
- Öröklési és lemondási szerződések elkészítése
- Hagyatéki eljárásban jogi tanácsadás és ügyvédi képviselet
- Tartási és életjáradéki szerződések elkészítése
- Jogi tanácsadás öröklésjogi kérdésekben
 
 
 
Családjog
 
- Házassági, élettársi szerződés és házassági, élettársi vagyonjogi szerződés készítése
- Házasság felbontása
- Bíróság előtti peres képviselet
- Gyámhivatalban történő jogi képviselet cselekvőképességet érintő ügyekben
- Lakáshasználat, gyermek vagy házastársi tartás, kapcsolattartás rendezése
- Jogi tanácsadás családjogi kérdésekben
 
 
 
Pénzügyi jog
 
Kölcsön-, tagi kölcsön-, engedményezési-, lízing-, szerződések, tartozásátvállaló, tartozáselismerő nyilatkozatok, fizetési könnyítés iránti, valamint részletfizetési, halasztási kérelmek elkészítése.
 
 
 
Közigazgatási jog
 
Közigazgatási hatósági eljárásban való jogi képviselet és közigazgatási hatósági ügyekben jogi tanácsadás.
 
Hatósági, közigazgatási határozatokkal (adó-járulék, építésügy, ingatlanügy, egyéb nyilvántartást vezető hatóság határozata) szemben bírósági felülvizsgálata iránti (közigazgatási) perben való jogi képviselet ellátása.
 
 
 

DR. BARNÓCZKI CSABA ügyvéd
+36 209 617 506

 


Kapcsolat Ügyvédi szolgáltatás Szakterület Kapcsolatfelvétel
Minden jog fenntartva! Design by Open Media Communications